2.اتم به چه معناست؟

3.چه مشاهده هایی باعث شد تا دموکریت به ذره های سازندهی مواد مختلف شکل های گوناگونی را نسبت دهد؟

4.دموکریت دربارهی اتم چه نظریه ای داد؟

5.چهار نتیجه ی مهم درموردنظریه دالتون را بنویس؟

6.عنصر چیست؟

7.ترکیب چیست؟

8.مولکول چیست؟

9.دومثال برای ترکیب؟

10.درموکول اتم دی اکسید چه اتم هایی وجود دارد؟

11.در موکول اب چه اتم هایی وجود دارد؟

12.مثال برای عنصر؟

13.کدام یک از عنصر ها کوچکترین ذرهیشان اتم است؟

14.شماچگونه عنصر را تعریف می کنید؟

15.ویزگی های ماده یا تئوری را بنویسید؟

16.از سه بطری که هواویخ واب چه نتیجه ای میگیریم؟

17.وجود این فضاهای خالی چه ویزگی مهم را به ما میدهد؟

18.ایا میتوانید کاربردی برای این ویژگی ماده درزندگی نام ببرید؟

19.جنبش یا حرکت ذرات ماده در حالت جامدوگازومایع چگونه است؟

20.آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد که حرکت مولکول ها درگرما بیشترودر سرما کمتر

است؟


21.از ازمایش الووقطره چه نتیجه ای مگیریم؟

22.سه کاسه عسل داریم.هرکدام را در اتاق ویخچال ودرنور افتاب قرار میدهیم.کدام عسل راحت تر با قاشق بردشته میشود؟چرا؟

23.با...... دما جنبش ذره های ماده افزایش میابد.

24.با......یک مایع میتوان ان را به بخار تبدیل کرد.

25.انبساط چیست؟

26.انقباض چیست؟

27.یک دماسنج معمولی را به دقت مورد مشاهده قرار دهید.درباره طرز کار ان بر اساس انبساط و انقباض با دوستان خود گفت و گو کنید.

28.یک دماسنج پزشکی نیز به دقت مشاهده کنید.شکل ظاهری ومحدودهی دماودقت اندازه گیری آن را با دماسنج معمولی مقایسه کنید.

29.با توجه به شکل بگویید:چرا چرا در مسیر مایع درون دماسنج پزشکی یک خمیدگی ایجاد کرده اند؟

30.چرا دماسنج پزشکی راقبل از استفاده باید ضد عفونی کرد؟

31.چگونه می توان یک دماسنج پزشکی را درجه بندی کرد؟

32.در دماسنج ها از چه چیز هایی استفاده میکنند؟

33.جیوه ماده است ....  .

34.درجه بندی سلسیوس چیست؟

35.ازمایش دیگری طراحی کنید که نشان دهد گرما باعث انبساط گازها می شود؟

36.برای جدا کردن دو لیوان که در هم گیر کردند چه راهی پیشنهاد می کنید؟

37.تا چه دمایی سرد شدن آب باعث انقباض آن شده است ؟

38.به جز آب مواد دیگری هم وجود دارد که بر خلاف قانون انبساط وانقباض رفتار می کنند اما نقش و اهمیت این مواد در زندگی وطبیعت به اندازه ی اب نیست .

39.جنس کلید وپریز ....  وجنس کارتن .... است.

40.در بین سه حالت ماده انبساط کدام حالت از همه بیشتر است ؟

41.ایا انبساط دو نوع اصلی مواد جامد را میتوانیممقایسه کنیم؟

42.معمولا در کدام وسایل درجه دلخواه است؟

43.دماپا چیست؟

44.دماپا چگونه کار می کند؟

45.دما پاچگونه در روشن و خاموش شدن وسیله ی برقی به ما کمک می کند؟

46.چرا گرما سبب انبساط مواد می شود؟

47.برای باز کردن در فلزی یک ظرف شیشه ای که بسیار سفت شده است ان را زیر اب داغ می گیریم چرا؟

48.یک گلوله مسی و یک صفحه اهنی که روی ان سوراخی دایره ای شکل به قطر گلوله وجود دارد در اختیار داریم.در دمای معمولی گلوله می تواند از سوراخ عبور کند.با توجه به نمودار روبرو به این سوال پاسخ دهید:

الف-اگر گلوله مسی و صفحه اهنی را تا دمای نسبتا زیادی گرم کنیم ایا گلوله باز هم از سوراخ رد می شود؟چرا؟

ب-اگر گلوله از اهن و صفحه از مس باشدچه وضعی پیش می آید؟

49.در دما سنجی که به وسیله بطری و نی ساختید وقتی بطری را درون اب داغ می گذاریدمشاهده می کنید که مایع درون لوله اول کمی پایین می آید(نقطه2)و سپس بالا می رود(نقطه 3).به نظر شما علت چیست؟

50.چرا در لوله کشی لوله های آب گرم شوفاژ یا نیروگاه ها اگر طول لوله خیلی زیاد باشد دربین مسیر آن یک خم به شکل روبرو قرار می دهند؟

51.در بسیاری از وسایل برقیخانگی دماپاوجود دارد.بعضی از این وسایل را شناسایی کنیدو نقش دماپا را در آن شرح دهید؟

52.حالت های ماده را نام ببرید؟

53.وضعیت مولکول های مواد را بگویید؟

54.هنگام ذوب شدن جامد چه روی می دهد؟

55.نقطه ذوب چیست؟

56.انجماد چیست؟

57.نقطه انجماد چیست؟

58.ذوب خمیری چیست و چند مثال بزنید؟

59.موادی که دارای نقطه ذوب معین هستند چه ویژگی دارند؟

60.ذوب شیشه چگونه صورت می گیرد؟

61.آزمایشی طراحی و اجرا کنید که نشان دهد وجود یک نا خالصی مانند نمک یاالکل درآب بر نقطهی انجماد آن چه تاثیری دارد؟

62.ضد یخ چیست؟

63.چرانباید از نمک به عنوان ضد یخ استفاده کرد؟

64.بعضی از مردم برای اطمینان یافتن از استاندارد بودن ضد یخ مقداری از آن را در یک لیوان می ریزند و در یخ ساز می گذارند اگر پس از مدتی یخ نزد آن را به عنوان ضد یخ استانداردمی پذیرند.آیا این آزمایش برای اطمینان یافتن از کیفیت ضد یخ و استاندارد بودن آن کافی است؟چرا؟

65.تبخیر چیست و یک مثال؟

66.هنگام تبخیر آب چه روی می دهد ؟

67.آیا گرم کردن یک مایع بر روی سرعت تبخیر آن مؤثراست ؟

68.آیامساحت سطح مایع بر روی سرعت تبخیر آن مؤثر است؟

69.آیا سرعتتبخیر مایعات مختلف با هم مساوی است؟

70.آیاقرار دادن یک مایع  در مقابل باد در سرعت تبخیر آن مؤثر است؟

71.جوشیدن آب را توضیح دهید؟

72.نقطه ی جوش الکل چند درجه است؟

73.نقطه ی جوش استون چند درجه است؟

74.میعان چیست و مثال؟

75.چه زمانی می گوییم هوا از  بخار آب سیر شده است ؟

76.هوای شرجی چیست ؟

77.چرا در محیط های مرطوب مثل حمام، لباس های خیس دیر تر خشک می شوند؟

بارش باران چه ارتباطی با میعان بخار آب دارد؟ .78

79.یک ظرف آب را روی شعله آتش بگذارید تا به جوش آید.سپس یک کاسه فلزی بزرگ پر از یخ یا یک بشقاب فلزی سرد را بالای ظرف بگیرید(برای جلوگیری از سوختن دستتان می توانید از دستگیره استفاده نمایید).قطره های آبی را که روی بدنه ی کاسه ی فلزی تشکیل می شود جمع آوری نمایید.

این آزمایش را یک بار هم با آب نمک انجام دهید.آیا آبی که جمع می شود شوراست؟

80.تقطیر چیست؟

81.نوشیدن مداوم آب مقطر-یعنی آبی که هیچ گونه مواد معدنی ندارد-برای سلامتی زیان آور است .چرا؟

82.تصعید چیست؟

83.چگالش چیست؟و مثال بزنید؟

84.اگر در یک ظرف شیشه ای دربسته تعدادی قرص نفتالین بیندازیم پس از مدتی چند بلور بسیار ریز نفتالین روی دیواره ی ظرف و اطراف آن مشاهدهمی شود.علت چیست؟

85.تغییرات گرماگیر چیست؟و مثال بزنید.

86.چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می کند؟

87.در قدیم برای خنک نگه داشتن آب از کوزه استفاده می شده است.کوزه چه نقشی درخنککردن آب دارد؟آزمایشی طراحی کنید که تفاوتدمایآبدریک ظرف شیشه ای و یک ظرف سفالی را نشان دهد.

88.کولر آبی چگونه هوا را خنک می کند؟

89.به کربن دی اکسید جامد یخ خشک می گویند.به نظر شما علت این نامگذاری چیست؟

90.از یخ خشک چه استفاده هایی می کنند؟

91.چگالش یک تغییر حالت ........و تصعید یک تغییرحالت........است.

92.ذوب یک تغییر حالت .........وانجماد یک تغییر حالت .........است.

93.میعان یک تغییر حالت.........و تبخیر یک تغییر حالت ..........است.

94.مخلوط چیست؟

95.ویژگی های مخلوط رابنویسید.

96.انواع مخلوط را نام ببرید.

97.مخلوط ناهمگن چیست؟

98.دو ویژگی مخلوط ناهمگن را بنویسید.

99.چند مخلوط نا همگن نام ببرید که در زندگی روزانه با آنها سر وکار دارید .نام و اجزای سازنده هر یک ازآنهارا در دفتر علوم خود یادداشت کنید.

100.مخلوط همگن چیست؟چند مثال بزنید؟

101.محلول چیست؟

102.هوا ترکیبی از چند گاز است؟

103.این هوا چه نوع مخلوطی است ،همگن یا نا همگن ؟چرا؟

104.چگونه می توان با انجام آزمایشی ساده به وجود بخار آب در این مخلوط پی برد؟

105.ما ده ی خا لص چیست ؟

106. 3مثال برای خا لصی بیا ورید ؟

107.ترکیب خالص چیست ؟

108.یک عنصر خالص نام ببر؟

109.ترکیب چیست و چند مثال زنید؟وکاربرد های آن را بنیویسید؟

110.تاکنون 109 عنصر شناخته شده است. در حالی که تعداد ترکیب های شنا خته شده بی شمار است . چرا؟

111.عنصرها را به دو دسته ی ....و..... تقسیم شده.

112.مثالی برای فلز بیاورید؟

113.چند ویژگی فلز را نام ببرید؟

114.چند ویژگی نا فلز ها را نام ببرید ؟

115.عایق چیست ؟

116.نا خا لصی چیست ؟

117.آلیاژ چیست؟

118.مثالی برای آلیاژ ؟

119.آلیاژ طلا را چگونه بدست می آورند؟

120.منظور از طلای 24 یا 18 عیار چیست؟

121.چگونه طلای واقعی را از طلای بدل تشخیص می دهند ؟

122.دو جزءمحلول را نام ببرید؟

123.حلال چیست؟

124.پنج نوع حلال را نام ببریدوویژگی ها وکاربرد های آن را نام ببرید؟

125.انحلال پذیری چیست ؟

126.محلول سیر شده چیست؟

127.گچ در آب .... .... . ....

128.تبلور چیست ؟و مثال بزنید.

129.حل شدن گاز ها را توضیح دهید؟

130.ماهی ها در اب های سرداکسیژن بیش تری در اختیار دارندیا در آب های گرم؟چرا؟

131.چگونه مخلوط براده ی آهن وخاک اره را جدا کنیم؟

132.چه زمانی  جدا کردن اجزای مخلوط امکان پذیر است؟

133.چند نوع جداسازی رامثال بزنید؟

134.روشهای جداسازی را نام ببرید.

135.صاف کردن چیست؟و مثال بزنید.

136.صافی چیست؟

137.سرریز کردن چیست؟

138.برای سرریز کردن مثال بزنید.

139.چگونه می توانیم نمک و آب وخاک را جدا کنیم؟

140.چگونه می توانیم آب و الکل را جدا کنیم؟

141.انرژی چیست؟

142.صورت های انرژی را نام ببرید.

143.انرژی شیمیایی چیست و در چه چیزهایی وجود دارد؟

144.انرژی شیمیایی یک تغییر ..........است.

145.انرژی مکانیکی چیست؟و مثال بزنید.

146.انرژی الکتریکی چیست؟

147.کدام صورت از انرژی در زندگی ما بیش ترین استفاده را دارد؟

148.انواع انرژی را نام ببرید.

149.انرژی پتانسیل چیست؟

150.انرژی جنبشی چیست؟

151.انرژی نورانی و انرژی صوتی از نوع جنبشی و انرژی شیمیایی موجود در مواد از نوع پتانسیل است.چرا؟

152.انرزی جنبشی هر جسم به چه چیز بستگی دارد؟

153.تبدیل انرژی ها چیست؟

154.در دستگاه سنگ زنی چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند؟

155.در کرم شب تاب انرژی ........به .........تبدیل می شود.

156.در لامپ انرژی ........به .........تبدیل می شود.

157.در باطری خورشیدی انرژی ........به ........تبدیل می شود.

158.انرژی ...........در باتری خودرو به شکل انرژی .......ذخیره می شود.

159.در ایستگاه مخابراتی چه انرژی های به یکدیگر تبدیل می شوند؟

160.تبدیل انرژی  در لامپی که با باتری خورشیدی کار می کند را بنویسید.

161.جاهای خالی را پر کنید.

وسیله یا پدیده

تبدیل انرژی

اصطکاک

..........

دینام دو چرخه

...........

..............

الکتریکی و شیمیایی و بر عکس

............

صوتی         

آتش

...........

بلندگو

...........

.............

شیمیایی به مکانیکی و نورانی

............

الکتریکی به مکانیکی

باتری خورشیدی

نورانی به الکتریکی

چشم

نورانی به شیمیایی و الکتریکی

 

162.لامپ و بخاری برقی از نظر تبدیل انرژی با هم چه شباهت و تفاوتی دارند؟

163.در یک خودرو چگونه تبدیل انرژی صورت می گیرد و در کجا؟

164.اگر تبدیل انرژی نباشد چه می شود؟

165.قانون پایستگی انرژی چیست؟

166.اگر توپی به زمین رها شود بعد از چند بار برخواستن متوقف می شود.انرژی آنچه می شود؟

167.چرا یک آونگ در حال حرکت پس از مدتی می ایستد؟

168.نیرو چیست؟

169.اقسام نیرو را نام ببرید.

170.نیروی گرانش چیست؟

171.وزن چیست؟

172.چرا با دور شدن از زمین وزن ما کم می شود؟

173.نیروی تکیه گاه چیست؟

174.نیروی اصطکاک چیست؟

175.به نظر شما نیروی اصطکاک در انجامکارها و زندگی ما مفید است یا مضر؟

176.نیروی الکتریکی چیست؟

177.مثال هایی برای نیروی الکتریکی بیاورید.

178.نیروی مغناطیسی چیست؟

179.تفاوت کره زمین با آهن ربا چیست؟

180.در یخچال و کمد چه تفاوتی با هم دارند؟

181.هواپیما چگونه پرواز می کند؟

182.اگر تکیه گاه نداشته باشیم آیا می توانیم خود را از باتلاق بیرون بکشیم؟

183.در صندلی نشسته ایم آیا می توانیم خود را بلند کنیم؟

184.قانون عمل و عکس العمل چیست؟

185.اگر زیر پایمان چرخی بگذاریم و دیوار را هل دهیم چه می شود؟

186.مشخصه نیرو چیست؟

187.جدول زیر را پر کنید.

چگونگی اثر نیرو بر جسم

نام جسمی که به آن نیرو وارد می شود

جسمی که نیرو وارد می کند

نیرو

آنها را به طرف مرکز می کشد

................

...........

وزن

به طرف بالا فشار می دهد

............

جسم بالای تکیه گاه

............

 

...............

به جسم در حال حرکت و به طرف عقب

..........

اصطکاک

.............

.............

............

مغناطیسی

 

188.چگونه جرم را با ترازوی دو کفه ای اندازه می گیرند؟

189.چگونه می توانیم با یک ترازوی آشپزخانه جرم یکجسمکوچک رااندازه بگیریم؟

190.وزن را با چه واحدی و با چه وسیله ای اندازه میگیرند؟

191.صد گرم چند نیوتن است؟

192.وزنه بردارچگونه وزنه رابلند می کند؟

193.جرم چیست؟

194.وزن هر جسم چه قدر است؟

195.تفاوت جرم و وزن یک جسم را توضیح دهید؟

196.چگونه با نیروسنج نیرو را اندازه می گیرند؟

197.جابه جایی چیست؟

198.مسافت طی شده چیست؟

199.واحدهای طول قدیمی را نام ببرید.

200.سرعت چیست؟

201.تعریفی دیگر برای سرعت بگویید.

202.شتاب چیست؟

203.درباره زمانی که اتومبیل های مختلف از سرعت صفر به سرعت صد می رسند تحقیق کنید.

204.کمربند ایمنی در خودرو چه نقشی دارد؟

205.نقش کیسه هوا چیست؟

206.یک کیلومتر.......متر است.

207.یک سانتی متر ......متر است.

208.یک میلی متر..........متر است.

209.چرا باران میبارد؟

210.هوای اطراف زمین مخلوطی از چند گاز است؟

211.وجود بخار آب در هواباعث کدام تحولات آب و هوایی میشود؟

212.وقتی گفته می شود هوا آلودگی دارد،منظور چیست؟

213.آیا ممکن است در هوا مواد جامد هم وجود داشته باشد؟در کجا مقدارآن کم و در کجا زیاد است؟

214.پیوستن مولکول های آب،ابر تشکیل می شود .توضیح دهید؟

215.چرخه آب چیست؟

216.آیا موجودات زنده هم در چرخه آب وجود دارند؟

217.آیا در طول یک روز چرخه های مختلف و جدا از هم در روی زمین ایجاد می شود یا فقط یک چرخه وجود دارد؟

218.کوتاه ترین و بلند ترین مسافت چرخه آب کدام است؟

219.آیا بلندترین مسافت چرخه ی آب طولانی ترین زمان را هم دارد؟

220.آیا به جز انرزی لازم برای تبخیر آب در جای دیگری در چرخه آب انرزی لازم دارد؟

221.چگونگی به وجود آمدن چرخه آب را در دستگاه نمایش چرخه آب توضیح دهید.

222.در حدود یک سوم بارانی که به زمین می بارد توسط رودها دوباره به دریا برمی گردد.در این صورت دو سوم بقیه چه می شود؟

223.برای تشکیل ابر و بارش باران سه شرط لازم است.آنها را نام ببرید.

224.ابرها چند نوع هستند؟

225.شبنم چیست؟

226.چرا ابرها تشکیل می شوند؟

227.ابر کومولوس چگونه تشکیل می شود؟

228.استراتوس چیست؟

229.مه چیست؟

230.ابر سیروس چیست؟

231.شکل ها دو راه تشکیل ابرها رانشان می دهند آنها راتفسیر کنید.

232.بارش چگونه صورت می گیرد؟

233.در چه صورتی بارش به صورت برف خواهد بود؟

234.نقشه های زیر پراکندگی جمعیتو میزان بارندگی را در کشورما نشان می دهند.از مقایسهآنها چه نتیجه ای می گیرید؟

235.آب شیرین چیست؟

236.آب های شور در کجای کره زمین قرار دارند؟و چند درصد هستند؟

237.آب های شیرین چند درصد هستند؟و در کجا قرار دارند؟

238.یخچال چیست؟و چند نوع است؟

239.در کدام کوه های ایران یخچال دایمی وجود دارد؟

240.بزرگ ترین یخچال های کوهستانی کره زمین در چه نقاطی قرار دارند؟

241.مقدار آب جاری به چه عواملی بستگی دارد؟

242.جدول را با علامت *تکمیل کنید.

مقدار آب جاری

 

زیاد

کم

 

 

شیب زمین زیاد

 

 

زمین نفوذ ناپذیر

 

 

باران آرام

 

 

مدت بارندگی طولانی

 

243.گیاهان سبب افزایش ذخیره آب های زیر زمینی می شوند.آیا دلیل آن را می توانید پیدا کنید؟

244.پیدایش رود ها را توضیح دهید.

245.فایده طبقه بندی کردن چیست؟

246.کار طبقه بندی چگونه انجام می گیرد؟

247.چرا انتخاب ویژگی مشترک بسیار مهم است؟

248.کلیدهای شناسایی چیست؟

249.منظور از طبقه بندی موجودات زنده چیست؟

250.دو ویژگی مهم جانداران را بنویسید.251.از روی نوع زیستگاه جانوران را به دو گروه بزرگ.......و........تقسیم می کنند.

251.زیستگاه چه جانورانی دقیقا در دو گروه آب زی یا خشکی جای نمی گیرد؟

252.اگر با جانور جدیدی روبرو شدید که قبلا آن را ندیده اید با توجه به کدام خصوصیت ها نوع زیستگاه آن راتعیین می کنید؟

253.پلاتی پوس و  خفاش ودلفین و ارمادیلو از نظر مکان زندگی ونوع غذا با یک دیگر متفاوتند.اما زیست شناسان همه ی آن ها را جزو یکی از گروه های بزرگ جانوران می دانند.درباره ی ویزگی های هر کدام مطالبی را جمع آوری کنید تا دلیل این کار دانشمندان را پیدا کنید.

254.اسکلت چیست؟ و چند نوع است؟

255.دلفین و ارمادیلو از نظر مکان زندگی ونوع غذا با یک دیگر متفاوتند.اما زیست شناسان همه ی آن ها را جزو یکی از گروه های بزرگ جانوران می دانند.درباره ی ویزگی های هر کدام مطالبی را جمع آوری کنید تا دلیل این کار دانشمندان را پیدا کنید.

254.اسکلت چیست؟ و چند نوع است؟

255.اسکلت خارجیچه وظایفی دارد؟

256.اسکلت داخلی چند نوع است ووظیفه ی آن هارا بنویسید؟

257.اسکلت داخلی و خارجی در چه جانورانی وجود دارد؟

258.با این که ملخ وکک حشره اند ؛خرگوش وکانگوروپستانداراندوقورباغه یک دوزیست است ؛امّاروش حرکت کردن آن ها به یک دیگر شباهت دارد.دلیل این شباهت چیست؟

259.به نظر شما آیا محل اتصال اندام های حرکتی به اسکلت،درسرعت حرکت جانور مهره دار تأثیر دارد؟دلیل بیاورید.(یک پستاندارویک خزنده را مقایسه کنید.)

260.غذاخوردن چه نقشی در بدن دارد ؟

261.هیچ کدام از جانوران نمی توانند مانند..... غذا سازی کنند.

262.شکارچی از بدن شکار به عنوان غذا استفاده میکنند.انگل هم از میزبان خود تغذیه میکند.فرق شکارچی و انگل چیست؟

263.بیشتر بی مهره های ساکن دریا،یادریک جا می مانند(اسفنج ها و مرجان ها)یا حرکات بسیار تندی دارند(کرم ها،نرم تنان و خار پوستان)چنین جانورانی در مقایسه باجانوران پر سرعت(ماهی ها)چه مشکلاتی را باید حل کنند؟

264.شکل دندان های چند جانور با رژیم های غذایی متفاوت را مشاهده می کنید.شباهت ها و تفاوت های آن ها را بیابید.

265.چگونه به کمک این شکل ها روش تغذیه ی جانور را تعیین می کنید ؟

266.به جزء دندان ها،کدام اندام ها در جانوران گوشت خوار و علف خوار فرق می کنند؟

267.تنفس کردن جانوران به چه منظوری است؟

268.چرا باید دستگاه پرندگان کار آیی زیادی داشته و خیلی خوب عمل کند ؟

269.جانوران چند گروه اند ؟

270.بی مهره ها چند گروه اند به ترتیب نام ببرید؟

271.مهره داران چند گروه اند به ترتیب نام ببرید؟

272.اسفنج ها چه جور جانورانی اند؟

273.کیسه تنان چگونه جانورانی اند؟

274.چهار نوع کیسه تن نام ببرید؟

275.مفهوم بدن کیسه مانند چیست ؟

276.بازو های کیسه تنان که اطراف دهانه ی کیسه قرار گرفته اند،چه نقشی دارد؟

277.کنار هم زندگی کردن ماهی  وشقایق دریایی برای هر دو چه فوایدی دارد؟

278.کرم ها چگونه جانورانی هستند؟

279.سه نوع کرم نام برده و برای هر یک مثالی بزنید؟

280.درباره ی دوره ی زندگی،چگونگی انتقال به بدن و راه مبارزه با آن ها اطلاعاتی بدست آورید.

281.نرم تنان چگونه جانورانی اند؟

282.چهار نوع نرم تن نام ببرید؟

283.یک صدف خالی حلزون را در سرکه غلیظ بیندازید.چه اتفاقی افتاده است؟حباب های گاز نشانه ی چیست؟

284.بند پایان چگونه جانورانی اند؟

285.بند پایان چند گروه اند؟

286.تار عنکبوت چگونه ساخته می شود ؟

287.جنس تار ها از چیست؟

288.تار ها برای چه منظور هایی ساخته میشوند ؟

289.مگس چگونه اشیاء را آلوده می کنند؟

290.دگر دیسی چیست؟

291.خار پوستان چه جور جانورانی اند؟

292.چهار نوع خار پوست نام ببرید ؟

293.ماهی ها چه جور جانورانی اند؟

294.چند ماهی غضروفی نام ببرید؟

295.درباره ی خاویارو طرز تهیه ی آن اطلاعاتی را تهیه کنید؟

296.تعداد حرکات تنفسی ماهی را بشمارید.

297.آب سرد چه اثری بر حرکات و تعداد حرکات تنفسی ماهی می گذارد؟

298.دو زیستان چه جور جانورانی هستند؟

299.چرا قور باغه تنفس پوستی می کند؟

300.وزق و قورباغه خیلی به هم شبیهند.درباره ی ویژگی های آن ها مطالبی را جمع آوری کنید.

301.خزندگان چه جور جانورانی هستند؟

302.درباره ی روش شکار کردن آفتاب پرست و نیز ویژگی هایی از بدنش که امکان این نوع شکار را به او داده است،مطالبی جمع آوری کنید.

303.پرندگان چه جور جانورانی اند؟

304.پر چه کمکی به پرنده می کند؟

305.چرا استخوان پر پرندگان حفره مانند است؟

306.پستانداران چه جور جانورانی اند؟

307.سه نوع پستاندار کف رو،پنجه رو،ناخن رو است.شباهت ها وتفاوت ان ها را بنویسید؟

308.طبقه ی ارسطو چیست؟

309.این طبقه بندی،با توجه به کدام خصوصیتهای گیاهان بوده است؟

310.اشکال های این طبقه بندی چیست؟

311.طبقه بندی لینه چیست؟

312.طبقه بندی امروزی چیست؟

313.آوند چیست و چند نوع است.هرکدام را توضیح دهید؟

314.خزه ها چه جور گیاهانی اند ؟

315.هاگ چیست؟

316.سرخس ها چیست؟

317.هاگینه چیست؟

318.چرا بخشی از دیواره ی هاگدان نازک تر است؟

319.باز دانه ها چه جور گیاهانی هستند و دو مثال زنید؟

320.مخروط های کاج چندنوع هستند؟

321.شکل برگ های کاج چه تفاوتی با شکلبرگ های درختان معمولی دارد؟

322.درخت کاج چه اهمیتی دارد؟

323.نهان دانه ها چه جور گیاهانی هستند؟

324.اندام های گیاهان دانه دار را نام ببرید؟

325.کارریشه چیست؟

326.تار های کشنده چیست؟

327.شخم زدن زمین چه فایده ای دارد؟

328.ریشه هایی مانند چغندرو ترب ،مواد خود را از کجا می آورند؟

329.کار ساقه چیست؟

330.رشد ساقه چند نوع است.هر یک را توضیح دهید؟

331.در مورد طرز تهیه کاغذ اطلاعاتی جمع آوری کنید.

332.کار برگ چیست؟

333.روزنه چیست؟

334.کار روزنه چیست؟

335.کار رگ برگ چیست؟

336.برای برگ های ساده ومرکب مثال زنید؟

337.اگر بخواهید تعیین کنیدکه کدام نوع برگ ها عمل غذا سازی را بیش تر و بهتر انجام میدهد،به چه چیزهایی در برگ توجه می کنید؟

338.سه گیاه مثال بزنید که شدت غذا سازی در آن ها زیاد است؟

339.غذای که در برگ ها ساخته شده چه میشود؟

340.کلروفیل چیست؟

341.فتوسنتز چیست؟

342.مواد اولیه ی مورد نیاز برای غذاسازی گیاهان چیست و محصول آن ها چیست؟

343.غذا های مختلف در گیاهان چگونه ساخته میشود؟

344.غذای ساخته شده در برگ می تواند در کجا ذخیره شود؟

345.درخت چگونه اکسیژن می سازد؟

346.میکروب چیست؟

347.میکروب ها چند گروه اند؟

348.از میکروبهای مفید چند مثال بزنید؟

349.میکروب ها چگونه بیماری تولید میکنند؟

350.سه مرحله ی یک بیماری سخت میکروبی را نام برده و توضیح دهید؟

351.بیماری مسری چیست؟

352.باکتری ها چه جور میکروب هایی هستند؟

353.باکتری ها به چند گروه تعلق دارند؟

354.باکتری ها از نظر غذا چند گروه اند؟

355.صنعت بیوتکنولوژی را شرح دهید


برچسب‌ها: سوالات متن علوم راهنمایی اول, سوالات متن کتاب علوم اول, راهنمایی اول علوم
+ یازیلان وقتی  ۹۰/۰۷/۲۶ساعت ۲۳:۱۴ بعد از ظهر  توسط محمد سرافراز  |