بخش اول

ماده و تغييرات آن

فصل اول

درون اتم

1.با آن که اتم دیده نمی شوددانشمندان چگونه درون آنرا مطا لعه میکنند؟

2.نظریه تامسون درباره ی ساختاراتم چیست؟

3.نظریه رادرفورد درباره ی ساختاراتم چیست؟

 4.پروتون چيست؟

5.نظریه بور درباره ی ساختاراتم چیست؟

6.مدل اتمی تامسون ومدل اتمی رادرفورد چه شباهت هاوچه تفاوت هایی بایکدیگردارند؟

7.مدل اتمی رادرفوردومدل اتمی بورچه شباهت هاوچه تفاوت هایی بایکدیگردارند؟

8.عدداتمی چیست؟

9.عددجرمی چیست؟

10.مدل بوررابرای اتم نیتروژن باعدداتمی7وعددجرمی14رسم کنید.

11.جدول تناوبی عنصرهاراتعریف کنید.

12.نمادشیمیایی چیست؟

13.نمادشیمیایی دوحرفی چگونه نوشته می شود؟

14.ایزوتوپ چیست؟

فصل دوم

اتم ها و تركيب ها ي شيميايي

 

15.فرمول شیمیایی چیست؟

16.ازفرمول شیمیایی یک ترکیب چه می فهمیم؟

17.پیوندکووالانسی چیست؟

18.ترکیب مولکولی چیست؟

19.چند ترکیب مولکولی مثال بزنید.

20.چرا اتم درحا لت عادی خنثی است؟

21.یون چیست؟

22.تركيب يوني چيست؟

23.پيونديوني چيست؟

24.يك ويژگي مهم تركيب هاي يوني را بنويسيد.

25.ا لکترولیت چیست؟

26. .غیرا لکترولیت چیست؟

27.اسیدچیست؟وچندمثال بزنید.

28.بازچیست؟وچندمثال بزنید.

29.شناساگرچیست؟

30.خنثی شدن چیست؟

31.نمک چیست؟

32.معادله ی شیمیایی چیست؟

بخش دوم                                                                                                                               زمين زيستگاه ما

فصل سوم

سرگذشت زمين

33.تاریخچه ی زمین رادانشمندان چگونه وازروی چه شواهتی مطا لعه می کنند؟

34.لایه های سنگ های رسوبی چه ویژگی هایی دارند؟(سه موردبیان کنید)

35.درمطا لعه ی تاریخچه ی زمین، سنگ های رسوبی بهتر ازبقیه ی اقسام سنگ هاهستند.دلیل چیست؟

36.فسیل چیست؟

37.یک جاندارپس ازمرگ،بایددورازچه عواملی قرارگیردتاهمه یاقسمتی ازجست آن باقی بماند؟

38.چرادریاهامحل مناسب فسیل شدن هستند؟

39.درچه مناطقی ازخشکی هاامکان فسیل شدن وجوددارد؟

40.انسان چه استفاده ای ازفسیل ها می کند؟

41.تحول درحیات جانداران چگونه بااستفاده ازفسیل هامعلوم می شود؟

42.دانشمندان چه استفاده ای ازفسیل هاکرده اند؟

43. تحول درحیات جانوران چگونه است؟

44. تحول درحیات گیاهان چگونه است؟

45.ازترتیب پیدایش جانداران درروی زمین،چگونه می توانندبه قدیم یاجدیدبودن لایه های رسوبی چین خورده پی ببریم؟

46.نظریه ی لامارک درموردتحول درحیاط جانداران راتوضیح دهیدومثال بزنید.

47. نظریه ی داروین درموردتحول درحیاط جانداران راتوضیح دهیدومثال بزنید.

48.نظریه ی دووریس درموردتحول درحیاط جانداران راتوضیح دهیدومثال بزنید

49.نوع سازگاری هرکدام ازجانداران رو برو رامشخص کنید.  گاو   ،     مار   ،     کاکتوس    ،     اردک    ،    بوته ی کدو

50.آیامهاجرت میتواند یکی ازعوامل ایجادتغییردرجمعیت های جانداران باشد؟برای گفته ی خوددلیل بیاورید.

51.جهش یافته راتعریف کنید.

52.چگونگی بروزجهش راتوضیح دهید.

53.عوامل بروزجهش رانام ببرید.

54.شواهدودلایل تغیرگونه ی جانداران رابنویسید.(4موردذکرکنید)

فصل چهارم

زمين ساخت ورقه اي

55.دلایل وگنردرباره ی جداشدن قاره ها ازهمدیگررابیان کنید.

56.نظریه ی زمین ساخت ورقه ای چیست؟

57حرکت ورقه های سنگ کره کنارهم چگونه است؟

58.علت جابجایی ورقه های سنگ کره چیست؟

59.ورقه های دورشونده راتوضیح دهید.

60.ورقه های نزدیک شونده چندنوع اند؟

61.برخوردورقه ی اقیانوسی باورقه ی قاره ای راتوضیح دهید.

62. برخوردو ورقه ی اقیانوسی راتوضیح دهید.

63. برخوردورقه ی قاره ای راتوضیح دهید.

64.ورقه هایی که درکنارهم می لغزندراتوضیح دهید.

فصل پنجم

فراتر از زمين

 

65. منظومه ی شمسی چیست؟

66.اجزاي منضومه ي شمسي رانام ببريد.

67. منظومه ی شمسی چگونه بوجودآمده است؟

68.سیارات مشتری مانندوخارجی کدامند؟

69. سیارات زمین مانندوداخلی کدامند؟

70.چه تفاوت هاوشباهت هایی بین سیارات زمین مانندومشتری مانندوجوددارد؟

 

  سياره

 

قطربه کیلومتر

جرم یک سانتیمترمکعب به گرم

مدت زمان گردش به دور خود

مدت زمان گردش به دور خورشید

سرعت حرکت کیلومتربرثانیه

 

اتمسفر

حالت

(غالب)

عطارد

4878

4/5

59روز

88روز

تقریبا48

ندارد

جامد

زهره

12104

2/5

243روز

225روز

35

رقیق

جامد

زمین

12756

5/5

حدود24ساعت

365روز

30

رقیق

جامد

مریخ

6794

9/3

حدود5/24ساعت

687روز

24

رقیق

جامد

مشتری

143884

3/1

حدود10ساعت

12سال

13

غلیظ

مایع وگاز

زحل

120536

7/0

حدود10ساعت

تقریبا30سال

5/9

غلیظ

مایع وگاز

اورانوس

51118

2/1

حدود17ساعت

تقریبا84سال

8/6

غلیظ

مایع وگاز

نپتون

50530

7/1

حدود16ساعت

تقریبا165سال

4/5

غلیظ

مایع وگاز

پلوتو

2445

 

 

تقریبا248سال

7/4

 

 

 

71.لکه های خورشیدی چیست؟

72.منشاگرمای خورشیدازچیست؟

73.سیارک چیست؟

74.شهاب چیست؟

75.شهابسنگ چیست؟

76.دنبا له دارچیست؟

77.قمرچیست؟

78.فاصله ستاره راچگونه معلوم میکنند؟

79.اخترشناسان چگونه دمای سطحی ستاره هارا مشخص میکنند؟

80.صورتهای فلکی چیست؟ومعروف ترین صورت فلکی چه نام دارد؟وکل صورتهای فلکی چندعدداست؟

81.کم یا زیادبودن نورستاره چه چیزی رابیان می کند؟

82.ترکیب گازهای تشکیل دهنده ی ستاره راچگونه معلوم می کنند؟

 

بخش سوم

انرژي،زندگي

فصل ششم

كار،انرژي و توان

 

83.کارچه زمانی صورت می گیرد؟

84.فرمول کار رابنویسید.

85. فرمول وزن رابنویسید.

86.سیبی به وزن یک نیوتون ازشاخه ای به ارتفاع1متربر زمین می افتدمحاسبه کنیدچه مقدارکار به وسیله ی نیروی جاذبه(گرانش)برروی سیب انجام شده است.

87.دوچرخه ای براثرنیروی اصطکاک125نیوتونی بین چرخ های آن وزمین،پس از14مترجابجایی،متوقف میشود محاسبه کنیدنیروی اصطکاک چه مقدارکار انجام داده است؟

88.یک مکانیک اتومبیل به وسیله ی یک بالابرروغنی،اتومبیلی به جرم1200کیلوگرم رانیم مترازسطح زمین بلندمیکند.بالابرچه اندازه کارروی اتومبیل انجام داده است؟

89.آیامیدانیدازیکسان بودن یکای اندازه گیری انرژی ویکای اندازه گیری کار(ژول)چه نتیجه ای میتوان گرفت؟

90.هنگام انجام کار،انرژی چه می شود؟

91.انرژی چیست؟

92.یکسان بودن یکای اندازه گیری انرژی ویکای اندازه گیری کار(ژول)چه چیزی رابیان می کند؟

93.توان چیست؟

94.فرمول توان رابنویسيد.

95.احمدهنگام بلندکردن یک اتومبیل باجک روغنی،5350ژول کاردرمدت50ثانیه انجام می دهد.توان احمدهنگام انجام این کارچقدر است؟

96.تصور کنیدیک جعبه ی300نیوتونی دراختیار دارید.توان خود را در دوحالت زیرمحاسبه کنید:

ا لف:درمدت 20ثانیه،بایک نیروی 60نیوتونی جعبه رابه مسافت 12متر روی زمین افقی جابجامی کنید.

ب: درمدت 3ثانیه،جعبه را از روی زمین بلند می کنید وروی سکویی به ارتفاع5/1متر می گذارید.

97.در یک نیروگاه برق درهرثانیه به اندازه ای انرژی تولید می شود که می تواند900میلیون ژول کار انجام دهد.توان تولید انرژی دراین نیروگاه چه قدر است؟

98.ماشین چیست؟

99.برای آسانتر کردن کارهای زیرازچه ابزار و وسیله هایی استفاده می کنید.

·        بلندکردن ماشین برای تعویض چرخ

·        بریدن درخت

·        بستن پیچ یابازکردن آن

·        بازکردن دربطری نوشابه

100.تعدادی ماشین رانام ببریدوبگویید که هرکدام به چه طریق به ماکمک می کنند.

101.مزیت مکانیکی یک ماشین چیست؟

102.سه فرمول مزیت مکانیکی رابنویسید.

103.بازده ماشین چیست؟

104.فرمول بازده رابنویسید.

105.چگونه می توان بازده یک ماشین را به عنوان یک ملاک برای کیفیت عملکرد آن درنظر گرفت؟

106.یک لامپ برقی درمدت یک ساعت36000 ژول انرژی الکتریکی دریافت 9000 ژول انرژی نورانی تولید می کند.بازده این لامپ چقدر است؟بقیه انرژی چه می شود؟

107.ماشین های ساده رانام ببرید.

108.چند اهرم که درزندگی ماکاربرد دارند مثال بزنید وروی هرکدام بازو ها رامشخص کنید.

109.قرقره چیست؟

110.چرخ ومحورچیست؟

111.سطح شیب دار چیست؟

112.مزیت سطح شیب دار رابنویسید.

113.گوه چیست؟

114.مزیت گوه رابنویسید.

115.پیچ چیست؟

116.مزیت پیچ رابنویسید.

 

 

فصل هفتم

فشار

 

118.فشارچیست؟

119.واحدهای فشار رابنویسید.

120.فرمول فشار رابنویسید.

121.وقتی شما لبه ی تیزچاقو راروی گوشت می گذارید آن رامی برد.اما لبه ی پهن چاقو نمی توانداین کار را بکند.علت چیست؟

122.چرایک میخ به راحتی بافشار دست در دیوار گچی فرو نمی رود اما یک پونز به راحتی در آن فرو میرود؟

123.فشار مایع به چه چیزی بستگی دارد؟ودرچه جهتی است؟

124.فشار درمایع چگونه منتقل می شود؟

125.فشارگاز درون یک ظرف دربسته به چه چیزی بستگی دارد؟

126.می دانید که اگر لاستیک ماشین یاتوپ را بیش ازحد باد کنیم،می ترکد علت آن چیست؟

127.به نظر شما اگر دمای گای که دریک ظرف دربسته وجود دارد افزایش یابد فشار آن بیشتر می شود یاکم تر؟چرا؟

128.عامل فشارجو چیست؟

فصل هشتم

بار الکتریکی

129.بار الکتریکی چیست؟

130.دو واقعیت در مورد بار های الکتریکی رانام ببرید.

131.نیرو هایی که دو جسم بار دار به همدیگر وارد می کنند چگونه اند؟

132.سه ذره ی تشکیل دهنده اتم رانام ببرید وبار هر یک رابنویسید.

133.چرا اتم درحالت عادی خنثی است؟

134.چرا اتم خنثی می شود؟

135.چرا اتم منفی می شود؟

136.القای بار الکتریکی چیست؟

137.تخلیه الکتریکی چیست؟

138.آذرخش چیست؟

فصل نهم

جریان الکتریکی

139.برقگیر چیست؟

140.رسانا چیست؟

141.نا رسا ناچیست؟

142.الکترون آزاد چیست؟

143.چرا رسانا برق را ازخودعبور می دهد؟

144.چرا ازجسم نا رسانا برق عبور نمی کند؟

145.سه قسمت یک پیل رانام ببرید.

146.مولد جریان الکتریکی چیست؟

147. مقاومت الکتریکی الکتریکی چیست؟

148.وسیله ی اندازه گیری ولتاژ چیست؟

149.شدت جریان الکتریکی چیست؟

150.یکای شدت جریان چیست؟و وسیله ی اندازه گیری شدت جریان الکتریکی چیست؟

151.یک لامپ راروشن و پس ازمدت کوتاهی خاموش کنید.سپس آن را لمس کنید،چه تغیری کرده است؟

152.چراهنگام عبور جریان ازسیم آن راگرم می کند؟

153.مقاومت الکتریکی چیست؟

154.یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی چیست؟

155. مقاومت الکتریکی راباچه وسیله ای اندازه می گیرند؟

156.فرمول مقاومت الکتریکی چیست؟

157. فرمول شدت جریان الکتریکی چیست؟

158.فرمول اختلاف پتانسیل چیست؟

159.قطب های آهن ربا چیست؟

160.اثرقطب های آهن ربا برهمدیگر چگونه است؟

161.ساختن آهن ربا به چندصورت ممکن است؟

162.القای مغناطیسی چیست؟

 

بخش چهارم

دنیای زنده

فصل دهم

انسان و حرکت

163.کار استخوان چیست؟

164.ساختمان استخوان راتوضیح دهید.

165.نقش رشته های پروتینی چیست؟

166.کمبودکلسیم وفسفر باعث چه عوارضی می شود؟

167.چرا استخوان سالخورده ها شکننده است؟

168.غضروف چیست؟

169.استخوان چگونه ساخته می شود؟

170.مفصل چیست؟

171.مفصل ها چندنوعند؟وبرای هریک مثال بزنید.

172.درمفصل متحرک چه چیز های وجود دارد؟

173.رباط چیست؟

174.ماهیچه چگونه حرکت می کند؟

175.زردپی(تاندون)چیست؟

176.بزرگترین زردپی بدن کدام است؟

177.چراماهیچه های ما جفت جفت کار می کنند؟

 

فصل یازدهم

                                          هماهنگی وارتباط

 

178.هماهنگی چیست؟

179.دستگاه عصبی ازچندبخش ساخته شده است؟وظیفه ی هریک را بنویسید.

180.نورون چیست؟

181.سه قسمت یک نورون رابنویسید.

182.تارعصبی چیست؟

183.عصب چیست؟

184.کارنورون چیست؟

185.سیناپس چیست؟

186.انتقال پیام درسیناپس چگونه صورت می گیرد؟

187.ویژگی ساختاری وکارنورون حسی رابنویسید.

188. ویژگی ساختاری وکارنورون رابط رابنویسید.

189. ویژگی ساختاری وکارنورون حرکتی رابنویسید.

190.سه ویژگی هرسلول عصبی رابنویسید.

191.فرق عمل دندریت ها وآکسون هاچیست؟

192.عمل انعکاسی چیست؟وچندمثال بزنید.

193.فایده ی سرعت وغیر ارادی بودن عمل انعکاس چیست؟

194.هورمون چیست؟

195.غدد درون ریز بدن را نام ببرید.وکار هریک رابنویسید.

196.کدام هورمون هادر رشدبدن تاثیر دارند ؟چگونه؟

197.کدام هورمون ها افزاینده ی قند خون هستند وچگونه؟

198. کدام هورمون ها کاهنده ی قند خون هستند وچگونه؟

199.چرااثرهورمون ها پایدار تر ازاثر پیام های عصبی است؟فایده ی این پایداری چیست؟

 

 

 

فصل دوازدهم

نوجوانی وبلوغ

 

200.رشد چیست؟

201.آهنگ رشد انسان دردوره های مختلف زندگی چگونه است؟

202.بالغ شدن یعنی چه؟

203.بلوغ چیست؟

204.دوره ی نوجوانی رانام ببرید.

205.صفات ثانویه جنسی چیست؟

206.هورمون های جنسی از کدام غده هاتولید می شود؟

207.دوکار هورمون های جنسی کدامند؟

208.هورمون بیضه هاکدامند؟وکارآن رابیان کنید.

209.هورمون تخمدان هاچه نام دارد وکارهریک رابنویسید.

210.به نظرشما،زمان بروز علایم بلوغ درافراد مختلف وجوامع گوناگون به چه عواملی بستگی دارد؟

211.نیازهای عاطفی نوجوانان رانام ببرید.

212.واکنش دفاعی چیست؟مثال بزنید.

 

فصل سیزدهم

تولید مثل

213.تولیدمثل چیست؟

214.تولیدمثل چندنوع است؟

215.تولیدمثل غیرجنسی چیست؟

216.تولید مثل جنسی چیست؟

217. تولیدمثل غیرجنسی چندنوع است؟

218.ازتولید مثل رویشی چندتانام ببرید.

219.هاگ چیست؟

220.هاگ زایی راتوضیح دهید.

221.گامت هاچندنوع است؟

222.گامت چیست؟

223.سلول تخم چگونه به وجود می آید؟

224.لقاح چیست؟

225.تخم چیست؟

226.دانه چیست؟

227.گل چیست؟

228.سه قسمت مادگی رانام ببرید.

229.دو قسمت پرچم رانام ببرید.

230.گامت ماده درگل کجابه وجود می آید؟

231.سلول تخم درمادگی چگونه تشکیل می شود؟

232.گامت نر چه نام دارد؟

233. گامت ماده چه نام دارد؟

234.دو ویژگی جانورانی که دوجنس دارند کدامند؟

235.لقاح ازنظر شرایط مکانی چندنوع است؟

236.لقاح ازنظر شرایط زمانی یعنی چه؟

237.ارتباط بین جنین ومادر درحیوانات بچه زا چگونه صورت می گیرد؟

238.درجانوران تخم گذار ازجنین چگونه محافظت وتغذیه می شود؟

239.کاربیضه ها چیست؟

240.تولید مثل در آدمی راتوضیح دهید.

241.تخمدان هاچگونه تخمک تولید می کنند؟

فصل چهاردهم

آدمی و محیط زیست

242.منابع طبیطی چیست؟وچندنوع است.

243.انسان چه تاثیری بر محیط زیست دارد؟

244.حفاظت ازمحیط زیست یعنی چه ؟مثال بزنید.

245.آلودگی محیط یعنی چه؟

246.عوامل آلودگی آب ها رانام ببرید.

247.عوامل طبیعی تصفیه کننده هوا را نام ببرید.

248.عوامل آلودگی هوا را نام ببرید.

249.سه نمونه ازگاز های اسیدی رانام ببرید.

250.باران اسیدی چگونه تولید می شود؟

251.باران اسیدی چه اثراتی دارد؟

252.زنجیره ی غذایی چیست؟

253.شبکه ی غذایی چیست؟
+ یازیلان وقتی  ۹۱/۰۷/۲۶ساعت ۲۳:۰ بعد از ظهر  توسط محمد سرافراز  |